ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

    با سلام به این پیام مهم است

    بسیار خب
      پرینت

    توصیه های ایمنی